Výňatok zo zákona č. 147/2001 Z.z. Národnej rady SR o reklame zo dňa 5. apríla 2001

Výňatok zo zákona č. 147/2001 Z.z. Národnej rady SR o reklame zo dňa 5. apríla 2001

Vzhľadom na rozsah zákona uvádzame len paragrafy §9-11, ktoré upravujú marketing náhrad materského mlieka.
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 9
Reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových
prípravkov


(1) Reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov (19) je prípustná len v publikáciách zameraných na starostlivosť o dojčatá a malé deti a vo vedeckých publikáciách a môže obsahovať iba vedecky overené a vecne správne údaje. Nesmie viesť k záveru, že dojčenské prípravky a následné doplnkové prípravky sú rovnocenné s materským mliekom alebo že sú lepšie ako materské mlieko.

(2) Reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov

a) musí obsahovať informácie o ich správnej príprave a ich správnom užití,
b) nesmie obsahovať slovné výrazy „humanizovaný“, „maternizovaný“ alebo obdobné výrazy.

(3) Reklama dojčenských prípravkov ďalej
a) musí obsahovať zreteľný a ľahko čitateľný text „Dôležité upozornenie“ doplnený textom poukazujúcim na prednosť dojčenia s odporúčaním, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie,
b) nesmie obsahovať také vyobrazenie dojčaťa alebo taký obrázok alebo údaj, ktoré by mohli idealizovať užitie takéhoto výrobku; môže však obsahovať grafické vyobrazenia na určenie výrobku alebo na ilustráciu spôsobu jeho prípravy alebo užitia.

(4) Reklama dojčenských prípravkov rozdávaním vzoriek, upozorňovaním na zľavu, pridaním ďalších výrobkov alebo osobitnou ponukou je zakázaná.

§ 10
Dozor


Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú:
a) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia /20/ nad reklamou potravín, kozmetických prostriedkov a tabakových výrobkov,
b) Štátny ústav pre kontrolu liečiv (21) nad reklamou liekov a dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov, 
c) Štátny ústav pre kontrolu veterinárnych liečiv (21) nad reklamou veterinárnych liečiv,
d) Slovenská obchodná inšpekcia /22/ nad reklamou, nad ktorou podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dozor orgány uvedené v písmenách a) až c).

§ 11
Sankcie


(1) Ak orgány dozoru podľa § 10 (ďalej len „orgán dozoru“) zistia
porušenie tohto zákona, šírenie reklamy zakážu; šírenie reklamy môžu zakázať aj vtedy, ak hrozí porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 alebo § 4 ods. 3. V rozhodnutí o zákaze šírenia reklamy orgán dozoru môže uložiť povinnosť zverejnenia tohto rozhodnutia alebo jeho častí a povinnosť zverejnenia opravného vyhlásenia v hromadných oznamovacích prostriedkoch.

(2) V konaní o porušení § 3 ods. 2 a § 4 je objednávateľ reklamy povinný na požiadanie orgánu dozoru predložiť dôkazy o pravdivosti vecných údajov reklamy v lehote 15 dní od doručenia výzvy na ich predloženie. Ak objednávateľ reklamy takéto dôkazy orgánu dozoru nepredloží, rozumie sa, že reklama je klamlivá alebo porovnávacia reklama je neprípustná.

(3) Okrem opatrení podľa odsekov 1 a 2 orgán dozoru uloží pokutu
a) do 100 000 Sk šíriteľovi reklamy za porušenie ustanovenia § 3 ods. 5,
b) do 2 000 000 Sk šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 a ods. 3 až 7 a požiadaviek na reklamu niektorých produktov podľa § 5 až 9, 
c) do 5 000 000 Sk objednávateľovi reklamy za klamlivú reklamu podľa § 3 ods. 2 a neprípustnú porovnávaciu reklamu podľa § 4.

(4) Pri ukladaní pokuty orgán dozoru prihliada na závažnosť, trvanie,
následky protiprávneho konania a na to, či ide o opakované porušenie tohto zákona.

(5) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dozoru o porušení zákona dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia tohto zákona.

(6) Výnos pokút uložených pri výkone dozoru nad dodržiavaním tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.

(7) Na konanie orgánov dozoru pri ukladaní sankcií sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. (23)

(koniec citácie textu zákona)
Odkazy v uvedenom výňatku textu zákona:
 (19)  § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.   152/1995 Z. z.
(21)  Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

(23)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).